DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 m. RUGSĖJO 30 d. ĮSAKYMO Nr. V-1775 „DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO, SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 m. LIEPOS 13 d. ĮSAKYMO Nr. V-1265/V-685/A1-317 „DĖL MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO Nr. V-1228 „DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS
PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
DĖL MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠAS
SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠAS
PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVAKOS APRAŠAS
SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANZIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS, TINKLO KŪRIMO TAISYKLĖS
DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMAS
DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO IR PERTVARKYMO KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių mokinių ugdymui:
Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos, skirtos žemų (riboto intelekto) ir labai žemų (nežymiai sutrikusio intelekto) intelektinių gebėjimų specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti.
Specialiųjų poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui.
Specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KONCEPCIJA
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MODELIS