Pedagoginis psichologinis skyrius

Pedagoginio psichologinio skyriaus kontaktai:
Sodų g. 21, LT-39151 Pasvalys
Tel./faks. (8 451) 34 284

PEDAGOGINIO PSICHOLOGINIO SKYRIAUS FUNKCIJOS

Vertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymą;

Teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą Pasvalio rajono vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;

Teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams;

Teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą mokyklose, kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų;

Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

Dalyvauja projektuose, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti;

Kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir (ar) psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą;

Nustato mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarką;

Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą, neatlygintinai pradeda teikti psichologinę pagalbą tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokytojai, kiti švietimo įstaigos darbuotojai.

PRINCIPAI

Individualizavimo. Sprendimai, susiję su mokiniu (vaiku), priimami atsižvelgiant į jo amžių, brandą, psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes.

Vaiko dalyvavimo. Prieš priimant su mokiniu (vaiku) susijusius sprendimus, jam suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus/globėjus, rūpintojus. Privalu atsižvelgti į mokinio (vaiko) nuomonę.

Bendradarbiavimo. Išvados dėl mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių, jo problemų sprendimo būdų priimamos bendru sutarimu, remiantis Tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus, mokyklos specialistų vertinimais ir bendradarbiaujant su tėvais/globėjais, rūpintojais.

Konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo priimant sprendimus. Tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus specialistai atsako už vykdomų mokinio (vaiko) vertinimų kokybę, tinkamų metodikų parinkimą ir gautų duomenų naudojimą, turimos informacijos apie švietimo pagalbos gavėjus konfidencialumą, profesinės etikos reikalavimų laikymąsi.

Veiksmingumo. Mokinio (vaiko) tėvams/globėjams, rūpintojams, mokytojams, mokyklų vadovams, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms institucijoms teikiamos rekomendacijos ir sprendimai dėl švietimo pagalbos ir specialiojo ugdymosi organizavimo turi padėti stiprinti mokinių (vaikų) gebėjimus ir galias, padėti mokiniui (vaikui) lavintis, mokytis pagal gebėjimus, mokytojams – priimti sprendimus dėl bendrųjų programų taikymo, padėti plėtoti švietimo pagalbos infrastruktūrą Tarnybos veiklos teritorijoje, didinti švietimo veiksmingumą.

Profesionalumo. Tarnybos Pedagoginio psichologinio skyriaus specialistai turi naudotis savo profesine patirtimi ir kompetencija, nuolat ugdyti profesinius gebėjimus ir tobulinti kvalifikaciją.

PASLAUGOS

Pedagoginiame psichologiniame skyriuje yra teikiama nemokama specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba Pasvalio rajono asmenims nuo gimimo iki 21 metų, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, jų tėvams/globėjams, rūpintojams ir mokytojams. Teikiama vaikų gydytojo neurologo konsultacija.

Teikiamos ir mokamos paslaugos, nuostatuose nenumatytiems pagalbos gavėjams (ne Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo įstaigoms, jų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams).

Paslaugas teikia kvalifikuoti specialistai: psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas.

Tarnybos specialistai dirba komandiniu principu. Jie kaupia, analizuoja ir vertina informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą. Tarnybos specialistai atlieka mokyklose psichologinius tyrimus, suderinę su mokyklos administracija.

Tarnyba bendradarbiauja su savivaldybėmis, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, kitų savivaldybių pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (ar švietimo pagalbos tarnybomis), mokytojų švietimo centrais, mokyklomis, vaiko teisių apsaugos institucijomis, kitomis švietimo pagalbos įstaigomis ir organizacijomis.

Psichologo veiklos kryptys:

Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu (vaiku) taikant psichologinio konsultavimo technikas, mokinių (vaikų), turinčių bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, patyrusių traumą (išgyvenusių netektį, patyrusių smurtą, turinčių priklausomybių ir kitais atvejais) individualus ar/ir grupinis konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais/globėjais, rūpintojais, mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;

Įvertinimas: psichologinis vaiko įvertinimas siekiant nustatyti mokinio (vaiko) galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais;

Švietimas: Mokyklų bendruomenių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais;

Psichologinių problemų prevencija: Mokyklų, savivaldybės teritorijoje esančių vaikų globos namų mokinių (vaikų) grupių psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas, pagalba mokyklos vaiko gerovės komisijai krizės Mokykloje metu (psichologinių krizių Mokykloje intervencija ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kt.)).

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

Įvertinimas: atlieka pedagoginį mokinio (vaiko) vertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;

Konsultavimas: konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus/globėjus, rūpintojus ir pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, individualiųjų ugdymo programų rengimo klausimais;

Švietimas: teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams/globėjams, rūpintojams, kaip atpažinti mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymo poreikius ir kaip jam padėti mokykloje, namuose, kokius alternatyvius mokymo būdus, metodus bei priemones taikyti ugdymo procese. Rengia rekomendacijas ir atlieka kitą šviečiamąją (paskaitos, pranešimai ir kt.) veiklą.

Korekcija: veda individualias specialiąsias pratybas (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar kitais išskirtiniais atvejais).

Logopedo veiklos kryptys:

Įvertinimas: vertina mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Konsultavimas: konsultuoja sutrikimų šalinimo, prevencijos bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais.

Švietimas: teikia metodinę pagalbą tėvams/globėjams, rūpintojams, mokytojams dėl asmenų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymo. Rengia rekomendacijas ir atlieka kitą šviečiamąją (paskaitos, pranešimai ir kt.) veiklą.

Korekcija: veda individualias logopedines pratybas (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar kitais išskirtiniais atvejais).

Socialinio pedagogo veiklos kryptys:

Įvertinimas: vertina mokinio (vaiko) galias ir sunkumus, socialines, asmenybės ir ugdymosi problemas mokykloje ar, esant žymiai ribotam asmens mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – asmens namuose.

Konsultavimas: individualiai ar/ir grupėje konsultuoja mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, socialinių pedagoginių problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.

Švietimas: teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, socialinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių socialinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia socialines mokslo naujoves; rengia ir dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas vaiko socialinių  problemų prevencijos klausimais.

Prevencija: inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos, edukacines ir kitas programas, padedančias veiksmingiau integruoti socialinių,  asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti socialinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.