Suaugusiųjų švietimo skyrius

Suaugusiųjų švietimo skyriaus kontaktai:
Vytauto Didžiojo a. 10-3, LT-34149 Pasvalys
Tel./faks (8 451) 52 332
 
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS FUNKCIJOS:

Tiria ir analizuoja mokyklų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;

Rengia arba siūlo kitų parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoja mokyklų pedagoginių darbuotojų ir kitų rajono gyventojų kvalifikacijos tobulinimo renginius;

Viešai skelbia informaciją apie vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo ir kt. renginius;

Nustato kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, aprobavimo tvarką, renginių organizavimo tvarką;

Plėtoja Pasvalio rajono švietimo darbuotojų metodinę veiklą;

Teikia pagalbą mokyklų pedagoginių darbuotojų tobulinimo klausimais;

Skatina pedagogus kaupti ir skleisti gerąją patirtį rajone ir respublikoje;

Užtikrina organizuojamų renginių kokybę;

Kaupia knygų fondą ir sudaro sąlygas pedagoginiams darbuotojams ir kitiems rajono bendruomenės nariams juo naudotis;

Inicijuoja, rengia ir įgyvendina projektus, dalyvauja projektuose partnerio teisėmis ir pareigomis;

Vykdo profesinį informavimą ir konsultavimą, teikia informaciją mokiniams ir suaugusiems apie tolesnį mokymąsi, profesijos pasirinkimą, kvalifikacijos tobulinimo galimybes, išsilavinimo ir profesinių kvalifikacijų paklausą darbo rinkoje;

Atsižvelgdamas į vietos poreikius ir galimybes, gali plėsti savo veiklą (leidybinė, kultūrinė, švietėjiška ir kt.),

Rengia ir įgyvendina edukacines programas vaikams, jaunimui ir suaugusiems;

Inicijuoja švietimo įstaigų bendruomenes ir pedagogus, kitus socialinius partnerius rengti ir įgyvendinti edukacines programas, ugdančias mokinių socialinius įgūdžius, kultūrinę brandą, pilietiškumą, skatinančias mokinių saviraišką;

Kaupia medžiagą Bernardo Brazdžionio atminimo kambariui ir naudoja edukaciniams tikslams;

Vykdo neformalųjį vaikų ir jaunimo ugdymą ir socialinės priežiūros paslaugas, Žadeikiuose Bernardo Brazdžionio edukaciniame centre;

Organizuoja ir vykdo dalykines olimpiadas, konkursus bei kitus renginius Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams;

Koordinuoja Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekų veiklą, rengia ir teikia ataskaitas Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centrui;

Koordinuoja profesinio orientavimo veiklą ir paslaugų teikimą Pasvalio rajono mokyklose;

Koordinuoja trečiojo amžiaus universiteto veiklą;

Koordinuoja Savivaldybės neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.