Teisinė informacija

Teisės aktai apie specialųjį ugdymą, švietimo pagalbą

Įtraukusis ugdymas

Prevencija

Metodiniai leidiniai, rekomendacijos mokykloms

Teisės aktai, susiję su kvalifikacijos tobulinimu

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų įsivertinimas

Dokumentai


Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių mokinių ugdymui:

Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos, skirtos žemų (riboto intelekto) ir labai žemų (nežymiai sutrikusio intelekto) intelektinių gebėjimų specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti

Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos, skirtos specialiųjų poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos, skirtos specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui