UT atnaujinimas

Apsilankykite svetainėje https://www.mokykla2030.lt/

Bendrosios programos (patvirtintos (2022-09-30): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1 

NAUDINGA INFORMACIJA:

Bakonis, E. (2017). Ugdymo turinio kaita: kas lemia sėkmę? Švietimo problemos analizė,4(160). https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/10/Ugdymo-turinio-kaita_spaudai.pdf 

Bruzgelevičienė, R. (2020). Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai. Vilnius: Nacionalinė švietimo agentūra. https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/teisine_informacija/ugdymo-turinio-kurimas-mokykliniu-lygmeniu-ramute-bruzgeleviciene.pdf 

Lambert, L. (2011). Lyderystės gebėjimai ir tvari mokyklų pažanga. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Nacionalinė švietimo agentūra (2021). Teminiai infografikai. https://www.mokykla2030.lt/infografikai/ 

Nacionalinė švietimo agentūra (2021). Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai. https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf

Nacionalinė švietimo agentūra (2022). Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo ataskaita. https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/06/Tyrimo-ataskaita-2022-06-10.pdf 

Paulikė, K. (2022).  Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui. www.svietimonaujienos.lt/kaip-mokyklai-sekmingai-pasiruosti-ugdymo-turinio-atnaujinimui/ 

Kompetencijų raidos aprašo rengėjų medžiaga čia: https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-raidos-apraso-rengeju-medziaga/

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą: https://docs.google.com/presentation/d/1YtT8E7HFr-QNawCJUPFcyZvbXMgrgq6g/edit#slide=id.p1

Svarbiausia informacija apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus yra čia: https://www.mokykla2030.lt/infografikai/

———————————

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams:

———————————

Naudinga informacija mokykloms ir ne tik, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui: 

Rekomendacijos (tame tarpe ir dėl 30% UT, įtraukiojo ugdymo):  https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai

Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/document/d/1vNZ6-nszB2TiRb4JMQq5yfei1926RrP8/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA:  

Bendra informacija skaidrėse: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

UTA planų pavyzdžiai: